Klachtenregeling

Natuurlijk hopen wij bij All Together dat we met alle partijen een goede samenwerking hebben. Het kan echter gebeuren dat je als ouder niet tevreden bent met de verleende diensten. Wij nemen deze ongenoegens zeer serieus en zullen dan ook alle moeite doen om tot een bevredigende oplossing te komen.

Allereerst hopen we dat ouders hun onvrede kunnen bespreken met de gastouder. Als dit niet tot tevredenheid wordt opgelost, kan het besproken worden met de houders.

Is het daarmee nog steeds niet opgelost, dan kan de ouder schriftelijk of digitaal, de klacht indienen, binnen 2 maanden nadat de klacht is ontstaan. Er moet in elk geval beschreven staan wat er is gebeurd, op welke datum en eventueel bij welke gastouder.

(Betreft de klacht een vermoeden van kindermishandeling, dan volgen we verder alle stappen van de Meldcode kindermishandeling en is daarmee de klachtenprocedure afgesloten.)

De houders dragen zorg voor de inhoudelijke behandeling en registratie van de klacht en houden de ouder(s) gedurende de afhandeling op de hoogte van de voortgang.

Allereerst wordt de ontvangst van de klacht digitaal bevestigd. Vervolgens gaan de houders het verhaal van de verschillende kanten na. Dit betekent het verhaal van ouders, gastouder en eventueel van kinderen aanhoren. Daarna volgt een schriftelijk of digitaal oordeel, voorzien van een motivatie, naar de ouder(s). Hierin wordt ook aangegeven of er concrete maatregelen worden genomen en op welke termijn dit gerealiseerd wordt. Afhandeling dient in elk geval binnen 6 weken plaats te vinden. Als er omstandigheden die dit belemmeren, worden de ouder(s) hierover geïnformeerd.

 

Als bovenstaande stappen nog steeds niet tot een oplossing leiden, dan kan je de klacht indienen bij de geschillencommissie Kinderopvang, een onafhankelijke klachtencommissie. Je kunt bij deze commissie schriftelijk de klacht indienen.

Voor de volledige regeling en werkwijze verwijzen wij naar het klachtenreglement van de geschillencommissie kinderopvang. Hierin staan alle stappen die de ouders en het gastouderbureau moeten nemen, precies beschreven.

Adres

Randstad 22-48    |    1316 BZ Almere   |    036 534 10 65    |    info@gob-alltogether.nl

© Gob-alltogether design Twistweb.eu